Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
van
 
De vennootschap onder firma
Netama’s Beauty
 
gevestigd te Amsterdam
tevens zaak doende onder de namen
Netama Beauty
Netama.com
 
nader te noemen Netama’s Beauty of leverancier
 
Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Netama’s Beauty te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.
1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van Netama’s Beauty verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.
1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.
1.4 U heeft recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. U mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij u alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. Netama's Beauty mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. Netama's Beauty mag wel voorwaarden  verbinden aan het retour zenden. 
1.5 Wanneer Netama's Beauty het product heeft gefinancierd (bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening) wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als u gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
1.6 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan u de koop onmiddelijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een ander leveringstermijn hebben afgesproken.
1.7 Als u het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de leverancier binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug betalen.
1.8 De afkoelingsperiode geldt niet bij:
- Aankopen die speciaal (op bestelling) zijn gedaan.
- Penselen, handcrèmes, tipdozen, sjablonen, celstofdeppers, celstofdispencers, wrap, armsteunen, handschoenen, displays, acryl triples en vijlen waarvan de verzegeling is verbroken.
- Gels, gellak, acrylpoeders, nagellakken, verzorgende lakken en vloeistoffen kunnen uit hychienisch oogpunt niet worden teruggenomen. 
 
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1. Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.
2.2. De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. De door de Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.
2.3. De Leverancier behoudt zich het eigendoms-(octrooi-,merkenrecht) en auteursrecht voor met betrekking tot de door haar verstrekte product(-samenstellings)gegevens en deze mogen niet aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij
hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van de Leverancier is ontvangen.

 
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft bereikt. De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v.
"akkoord"-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.
3.2. Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.
3.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

 
Artikel 4 Levering
4.1. Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier beslissend. De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan
toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2. De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren.
4.3. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4.4. De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden genoemde termijn.
4.5. Voor zover op grond van (E.U.)overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd.
4.6. Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische - of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de Leverancier geleverde goederen.

 
Artikel 5 Prijs
5.1. De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek inclusief verlading in de fabriek. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden. Na afloop van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

 
Artikel 6 Levertijd
6.1. De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering
6.2. De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:
* op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
* of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;
* of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.
6.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.4. Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
6.5. De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boeteclausule.

 
Artikel 7 Betaling
7.1. De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.
7.2. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Netama’s Beauty daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Netama’s Beauty is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voorbetaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
7.3. Alle betalingen, anders dan die onder rembours, dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.
7.4. Indien een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1.5% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hiergenoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
7.5. Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Netama’s Beauty een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
7.6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Netama’s Beauty moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,--.
7.7. Indien opdrachtgever de opdracht in de onderneming door Netama’s Beauty doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Netama’s Beauty zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Netama’s Beauty cederen. Opdrachtgever verleent Netama’s Beauty reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 
7.8. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn artikel 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Netama’s Beauty het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Netama’s Beauty te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompt betaling dient plaats te vinden. Indien Netama’s Beauty aanleiding ziet zulks te verlangen.


 
Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud
8.1. De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is,
behoudens grove schuld van de Leverancier, voor rekening van de Opdrachtgever.
8.2. De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;
8.3. Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
8.4. Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen.
8.5.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen, dan wel te doen overdragen;evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier.

 
Artikel 9 Garantie
9.1. De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit (volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.
9.2. Voor zover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet-waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie, samenstelling, dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de Leverancier gemaakt.
9.3. Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:
a. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;
b. er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
c. producttoepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;
d. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.
e. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;
f. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn. ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
9.4. De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.
9.5. Opdrachtgever is verplicht alles in het werk te stellen om leverancier in de gelegenheid te stellen eventuele garantieclaims te (doen) beoordelen. Dit zal geschieden op de door leverancier te bepalen plaats en tijd. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
9.6. Alle garantie, ook die op tafels en stoelen geschied op basis van Carry-In. Wat zoveel betekend dat u dient zorg te dragen voor het transport van en naar Netama’s Beauty!
9.7. Alle schade ontstaan tijdens het transport van en naar Netama’s Beauty komen volledig voor rekening van de opdrachtgever (klant)

 
Artikel 10 Retour
10.1. Alle door opdrachtgever onder garantie retourgezonde artikelen zijn en blijven ten aller tijden voor risico en rekening van de opdrachtgever. Alle kosten voor retour onder garantie (heen en terug) komen voor rekening van opdrachtgever.
10.2. Goederen aangekocht door opdrachtgever worden niet retour genomen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleent! Als in uitzonderlijke gevallen (in overleg) goederen worden retourgenomen worden voor deze retouren administratiekosten in rekening gebracht, geld wordt nimmer geretourneerd!

 
Artikel 11 Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid
11.1.
De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
11.2. Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake, indien de Leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerie