Groothandel en opleidingscentrum in (kunst)nagelproducten
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de

Besloten Vennootschap

Netty Netama BV

Gevestigd te Amsterdam

Tevens zaak doende onder de namen

Netama Beauty

Netama.com

Netama’s Beauty

Nader te noemen Netty Netama BV of leverancier

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door

Netty Netama BV te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.
1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van Netty Netama BV verder te noemen leverancier, niet aanvaard.
1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.
1.4 U heeft recht op een bedenktijd van 7 werkdagen na levering van het product. U mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij u alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. De leverancier  mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De leverancier mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
1.5 Wanneer de leverancier het product heeft gefinancierd (bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening) wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als u gebruik maakt van de bedenktijd.
1.6 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kunt u de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
1.7 Als u het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de leverancier binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug betalen.
1.8 De bedenktijd geldt niet bij:
- Aankopen die speciaal (op bestelling) zijn gedaan.
- Penselen, handcrèmes, tipdozen, sjablonen, celstofdeppers, celstofdispencers, wrap, armsteunen, handschoenen, displays, acryl triples en vijlen waarvan de verzegeling is verbroken.
- Gels, gellak, acrylpoeders, nagellakken, verzorgende lakken en vloeistoffen kunnen uit hygiënisch oogpunt niet worden teruggenomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1. Alle door de leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.
2.2. De leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. De door de leverancier verstrekte gegevens zijn pas bindend indien dit schriftelijk overeengekomen is.
2.3. De leverancier behoudt zich het eigendoms-, octrooi-, merkenrecht- en auteursrecht voor, met betrekking tot het door haar verstrekte product en samenstelling gegevens, en deze mogen niet aan derden ter inzage gesteld worden, tenzij hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van de leverancier is ontvangen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de leverancier heeft bereikt. De aanvaarding van het aanbod van de leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging of d.m.v. een "akkoord"-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de leverancier.
3.2. Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.
3.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

Artikel 4 Levering

4.1. Voor aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de leverancier beslissend. De leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2. De leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren.
4.3. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.4. De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden genoemde termijn.
4.5. Voor zover op grond van (E.U.) overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van de opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd.

4.6. Indien de leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische - of andere werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de leverancier geleverde goederen.

Artikel 5 Prijs

5.1. De door de leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek inclusief verlading in de fabriek. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door de leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden. Na afloop van die termijn is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewijzigd zijn.

Artikel 6 Levertijd

6.1. De door de leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering.
6.2. De levertijd begint op de navolgende tijdstippen:
* Op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
* Zodra de opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de leverancier deze heeft geaccepteerd;
* Zodra de leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling voor het leveren van producten heeft ontvangen.
6.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
6.4. Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier geeft een overschrijding van de levertijd de opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
6.5. De leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boeteclausule.

Artikel 7 Betaling

7.1. De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.

7.2. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van de leverancier daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. De leverancier is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voorbetaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

7.3. Alle betalingen, anders dan die onder rembours, dienen te geschieden binnen

14 dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

7.4. Indien een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente ook voor genoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hiergenoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

7.5. Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door leverancier een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

7.6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke leverancier moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,--.

7.7. Indien opdrachtgever de opdracht in de onderneming door Netty Netama BV  uitvoert, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Netty Netama BV zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Netty Netama BV cederen. Opdrachtgever verleent Netty Netama BV reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

7.8. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn artikel 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft leverancier het recht contante betaling te verlangen. Dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling of een door de leverancier te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompt betaling dient plaats te vinden, indien leverancier aanleiding ziet zulks te verlangen.

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud

8.1. De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de opdrachtgever worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van de leverancier, voor rekening van de opdrachtgever.
8.2. De eigendom van goederen gaat eerst op de opdrachtgever over, indien al het door de opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;
8.3. Indien er gerede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de leverancier te lijden schade door deze vertraagde aflevering.
8.4. Blijft de opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de leverancier alle medewerking te verlenen.
8.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen, dan wel te doen overdragen; evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.

Artikel 9 Garantie

9.1. De leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit (volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.
9.2. Voor zover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet-waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de leverancier toegepaste constructie, samenstelling, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de leverancier de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de leverancier gemaakt.
9.3. Deze verplichting van de leverancier vervalt, indien:
a. De ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de leverancier schriftelijk gemeld wordt;
b. Er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
c. Producttoepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de opdrachtgever of derden;
d. De opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.
e. De opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;
f. De  opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn. ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.
9.4. De leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.
9.5. De opdrachtgever is verplicht alles in het werk te stellen om leverancier in de gelegenheid te stellen eventuele garantieclaims te (doen) beoordelen. Dit zal geschieden op de door leverancier te bepalen plaats en tijd. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
9.6. Alle garantie, ook die op tafels en stoelen geschied op basis van Carry-In. Wat zoveel betekend dat u dient zorg te dragen voor het transport van en naar de leverancier.
9.7. Alle schade ontstaan tijdens het transport van en naar de leverancier komen volledig voor rekening van de opdrachtgever (klant)

Artikel 10 RetourC

10.1. Alle door opdrachtgever onder garantie retour gezonden artikelen zijn en blijven ten aller tijden voor risico en rekening van de opdrachtgever. Alle kosten voor retour onder garantie (heen en terug) komen voor rekening van opdrachtgever.
10.2. Goederen aangekocht door opdrachtgever worden niet retour genomen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend! Als in uitzonderlijke gevallen (in overleg) goederen worden retour genomen worden voor deze retours administratiekosten in rekening gebracht, geld wordt nimmer geretourneerd!

Artikel 11 Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid

11.1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
11.2. Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake, indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerie.

11.3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering onredelijk lang vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde betaling te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de leverancier terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

11.4. Ingeval van tijdelijke overmacht zal de opdrachtgever zich verstaan met de leverancier over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmacht situatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm.

11.5. Indien partij die dit betrof, ten gevolge van de tijdelijke overmacht situatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten.

11.6. Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn. In deze situatie zullen partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding.

11.7. De leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product)aansprakelijkheid.

11.8. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van de leverancier, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden.

11.9. De opdrachtgever is gehouden de leverancier ten alle tijde te vrijwaren, resp. schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in de bepalingen van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 12 Geschillen

12.1. Alle geschillen die naar aanleiding van een door Netty Netama BV te sluiten overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter. Netty Netama BV is evenwel gerechtigd de wederpartij bij de bevoegde rechter in haar arrondissement in-rechte te betrekken.

12.2. Op alle door Netty Netama BV te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

12.3. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze leverings-en betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

12.4. De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 Opleidingen


13.1. Deelnemers vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven voor opleidingen, trainingen en workshops bij Netty Netama BV.
Voor de Nagelstylingopleidingen (Allround, Gel, Acryl en Acryl-lak) geldt geen specifieke vooropleiding. Voor de Trainingen en/of Workshops gelden wel een vooropleiding, basis Allround, Gel, Acryl of AcryGel opleiding (van Netty Netama BV of een ander nagelopleidingscentrum). Tenzij anders staat vermeld. Een cursist kan zich via de mail inschrijven voor een opleiding, training en/of workshop.
Het mailadres is: [email protected]
Het is ook mogelijk om op afspraak langs te komen en zich dan in te schrijven voor een opleiding, training en/of workshop.
Bij een inschrijving voor een Nagelstylingopleiding wordt een aanbetaling van € 50,00 gevraagd. Alleen dan is de inschrijving definitief. Het restant bedrag dient op de eerste cursus dag van de opleiding te worden voldaan. Bij een inschrijving voor een training en/of workshop dient de cursist het volledige bedrag te voldoen voor de startdatum. Alleen dan is de inschrijving definitief.
Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij Netty Netama BV binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst.
13.2. Een Nagelstyling opleiding, training en/of workshop dient d.m.v. contant of per pin te worden voldaan op de eerste cursus dag.
Betalingen dienen voor aanvang van de nagelstylingopleiding, training of workshop volledig voldaan te zijn. Bij te late betaling, zijn kosten verschuldigd aan Netty Netama BV. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van te laat betalen wordt geweigerd tot de nagelstylingopleiding, training of workshop tot dat de achterstand inclusief kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.
13.3. Tijdens de lesdagen is het niet toegestaan om te filmen met een camera of mobiele telefoon. Foto's maken is wel toegestaan in overleg (eigen werk is natuurlijk toegestaan). Ook wordt het zeer op prijs gesteld dat opleiding gerelateerde foto's die gepost worden op sociale media, om Netty Netama BV daarin te taggen of vermelden. Tijdens de lesdagen staat voor de cursist en haar/zijn model koffie, thee en fris beschikbaar. De cursist dient elke lesdag op tijd aanwezig te zijn. Verloren tijd wordt niet ingehaald.
13.4. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle bij de Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of Acryl-gel) behorende lessen. Het is mogelijk om bij alle cursussen (4, 5, 6 of 8 dagen) om een dag te verzetten. Dit dient schriftelijk bekend te zijn bij Netty Netama BV. De cursist moet 24 uur voor aanvang van de lesdag telefonisch of schriftelijk (via de mail; [email protected]) de les annuleren en verzetten. Valt dit niet binnen de 24 uur dan is deze lesdag niet meer in te halen en komt te vervallen. Bij meer dan de toegestane aantal verschoven lesdagen wordt € 39,95 excl. Btw aan administratiekosten gerekend bij elke volgende aanpassing.
Netty Netama BV is ten alle tijden gerechtigd om lesdagen te wijzigen of annuleren zonder dat de cursist daar aanspraak of recht op compensatie kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster telefonisch of schriftelijk via mail: [email protected] medegedeeld. Er worden geen Nagelstyling (Allround, Gel, Acryl en AcryGel) lessen georganiseerd op feestdagen.
13.5. Het annuleren van een opleiding, training of workshop kan alleen schriftelijk via de mail: [email protected] De annulering is pas geldig wanneer deze is bevestigd door Netty Netama BV. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag (ma t/m vrij), wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt.
Wordt er door de deelnemer een training en/of workshop geannuleerd, dan is de deelnemer de aanbetaling verschuldigd/ kwijt aan Netty Netama BV en wordt er geen restitutie verleend. Wordt er door de deelnemer een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel) geannuleerd, dan is de deelnemer de aanbetaling verschuldigd aan Netty Netama BV en wordt er geen restitutie verleend. Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende opleiding, training en/of workshop. Wordt er door de deelnemer tussentijds (de al lopende opleiding) de Nagelstyling opleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel) geannuleerd om wat van reden dan ook, dan is de deelnemer het volledige opleidingsbedrag verschuldigd aan Netty Netama BV en wordt er geen restitutie verleend. 
13.6. Bij onverhoopte annuleringen van trainingen en/of workshops door Netty Netama BV wegens te weinig aanmeldingen, overmacht of andere reden, kan de deelnemer een andere datum kiezen. Bij onverhoopte annuleringen van lesdagen van een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel) door Netty Netama BV wegens ziekte, overmacht of andere reden, worden de lesdagen altijd in gehaald. Hier wordt dan een nieuwe datum voor ingepland.
Netty Netama BV behoudt zich het recht om ten aanzien van Nagelstylingopleidingen, trainingen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
13.7. Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel). Hiervoor wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Binnen 2 weken voor aanvang is het niet meer mogelijk om uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel). Wilt u toch deelnemen op een andere datum of naar een andere Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel), dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld opnieuw verschuldigd aan Netty Netama BV. Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel). Dit dient uiterlijk 1 (werk)dag voor aanvang geregeld te worden.
13.8. Tijdens een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel) dient de cursist elke lesdag een model mee te nemen, tenzij anders vermeld op het lesrooster. Per les kan het verschillen wat van type oefenmodel u nodig hebt, bijvoorbeeld een nagelbijter, een nabehandeling, etc. De cursist is zelfverantwoordelijk voor het regelen van oefenmodellen. Zorg dat u ook reservemodellen heeft. Oefenmodellen dienen 16 jaar of ouder te zijn.
Een oefenmodel mag geen nagelstyliste, nageldocent of iemand anders uit de nagelbranche zijn. Bij twijfel kan het oefenmodel weggestuurd worden. De cursist dient dan op een oefenhand of -vinger te werken. Mocht het oefenmodel van de cursist af zeggen, dan is dit geen reden om de les te annuleren. Zorg dan eerst voor een nieuw oefenmodel d.m.v. een oproep op Facebook of andere social media. Netty Netama BV zal dit bericht dan ook delen op social media. Heeft de cursist dan alsnog geen model, dan kan hij/zij werken op een oefenhand. Oefenmodellen hebben niks te zeggen over het feit wat er op hun nagels komt of hoeveel nagels er gedaan worden tijdens de lessen. Dus bespreek dit goed met uw model wat er gaat gebeuren met haar nagels. Wilt u toch nagels afmaken of veranderen van u model, dit dient u thuis verder te doen en niet tijdens de les.
Een oefenmodel dient zonder kunstnagels of gellak naar de les mee te komen. Heeft zij toch kunstnagels of gellak op, deze dient de cursist er voor de les af te halen. Is dit niet gebeurt en moet dit nog tijdens de les gebeuren, dan gaat dit af van de tijd van de cursist. Deze tijd is inderdaad niet in te halen. De cursist is verantwoordelijk voor het gedrag van haar oefenmodel. Zorg dat het rustig blijft en houd rekening met mede cursisten.
13.9. Bij elke afgerond onderdeel van een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel) krijgt de cursist een deelcertificaat. De cursist heeft bij het niet behalen van het certificaat recht op 1 herexamen daarna komen de kosten van het examen voor de cursist namelijk € 39,95 ex btw.
13.10. Netty Netama BV is niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen, beschadigingen, diefstal van aan de cursist of oefenmodel toebehorende voorwerpen, materialen of persoonlijke bezittingen. Netty Netama BV is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan nagels van een oefenmodel door toe doen van de cursist. Netty Netama BV is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astmapatiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. Netty Netama BV aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.
Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld of vergoed. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

 

13.11. Netty Netama BV heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde Nagelstylingopleiding, training en/of workshop schriftelijk worden gericht aan: [email protected] of per post aan:Netty Netama BV
C.A. Meiser-de Gast
Moezelhavenweg 101
1043 AM Amsterdam


Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum, vertrouwelijk worden behandeld.
13.12. Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste.
Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagelproducten goed lezen.
Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

Artikel 14 Slotbepaling


In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Netty Netama BV.

Netty Netama BV Amsterdam december 2021

* Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

* Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden vanaf www.netamasbeauty.nl

* Exemplaren van deze voorwaarden kunt u dagelijks verkrijgen ten kantore van de
   BV. U kunt schriftelijk ook om toezending van deze voorwaarden vragen.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »